Wycinka drzew i sadzenie drzew

Wycinka drzew jest to usunięcie drzew zgodnie z życzeniem osoby wnioskującej będącej właścicielem nieruchomości, na której roślina się znajduje. Podczas wycinki drzew należy zachować szczególną ostrożność i przedsięwziąć niestandardowe czynności zapobiegawcze – przede wszystkim w większych aglomeracjach miejskich. Na wycięcie drzew w większości przypadków niezbędne jest zezwolenie wójta/burmistrza. Upoważnienie do usunięcia drzew rosnących na obszarach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

Bez pozwolenia można wyciąć drzewa:

 • owocowe, z wyjątkiem tych rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków
 • sadzone na plantacjach
 • te, których wiek nie przekracza pięciu lat

Wycinamy drzewa na prośbę urzędów, firm, a także osób prywatnych na terenach miejskich, prywatnych działkach, lasach państwowych i prywatnych w kraju i zagranicą, cmentarzach, terenach przeznaczonych pod zabudowę. Usuwamy drzewa, gałęzie, które pod wpływem czynników klimatycznych, silnych wiatrów stały się niebezpieczeństwem dla życia okolicznych mieszkańców bądź grożą zawaleniu blisko stojącym budynkom.

Sadzenie jest czynnością agrotechniczną w sadownictwie, ogrodnictwie, leśnictwie, polegająca na umieszczaniu sadzonek drzew, krzewów lub roślin w ziemi na obszarze przeznaczonym pod sad, plantację, park, zalesienie lub odnowienie lasu.

Zalesianie terenów zielonych

Mamy do zaoferowania następujące usługi:

 • zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
 • przygotowanie gleby (pług leśny, pługofrezarka)
 • siew lub sadzenie z zastosowaniem sadzonek zwykłych lub sadzonek mikoryzowanych z zakrytym systemem korzeniowym
 • pielęgnacja upraw (wykaszanie)
 • zabezpieczenie chemiczne sadzonek
 • zabezpieczenie przed zgryzaniem przez zwierzynę (palikowanie lub grodzenie)
 • poprawa proporcji gatunków iglastych i liściastych w strukturze uprawy
 • pomoc w zakresie pozyskiwania środków unijnych

Podane prace wykonujemy zgodnie z zaleceniami ODR i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zrywka drzew

To czynność transportu drzewa okrągłego z miejsca pozyskania (od pnia) do miejsca załadunku, składowania. Ze względu na rodzaj użytej siły, zrywkę można podzielić na:

 • ręczną, w tym ręczną grawitacyjną polegającą na zsuwaniu drewna po stoku
 • wykonywaną przy pomocy zwierząt: końmi – konną (w innych krajach również słoniami)
 • grawitacyjną:
 • przy użyciu ryz (ziemnych, lodowych, śniegowych, drewnianych, plastikowych, metalowych)
 • przy użyciu ślizgów (najczęściej drucianych, kolejką Szotkowskiego)
 • mechaniczną wykonywaną:
 • pojazdami mechanicznymi:
 • ciągnikami rolniczymi (uniwersalnymi)
 • ciągnikami specjalistycznymi:
 • skiderami (skidderami)
 • forwarderami
 • wciągarkami
 • kolejkami linowymi
 • rzadko również sterowcami, balonami lub helikopterami

Ze względu na sposób transportowania drewna zrywkę dzieli się na:

 • wleczoną – kiedy cała długość zrywanej drzewa dotyka do ziemi
 • półpodwieszoną – kiedy najczęściej odziomek jest podniesiony do góry a wierzchołek ciągnie się po ziemi

 • podwieszoną – kiedy drzewo nie ma kontaktu z glebą
 • nasiębierną – kiedy drzewo jest załadowane na specjalistyczny ciągnik zrywkowy wylesienie

Wylesianie i usuwanie podszytu pod liniami energetycznymi, gazociągowymi

Wylesianie wykonujemy w celu:

 • pozyskiwanie gruntów do uprawy roli i hodowli
 • pozyskiwanie drewna jako surowca dla przemysłu i budownictwa
 • pozyskiwanie drewna na opał

Wylesienie to zmiana sposobu użytkowania gruntów z leśnych na inny rodzaj (budownictwo, inwestycje przemysłowe, nitki wodociągów i gazociągów):

 • ścinka drzew
 • formowanie koron drzew pozostających
 • rozdrabnianie pozostałości pozrębowych
 • karczowanie karpiny z gleby
 • zdjęcie biologicznie żywej warstwy gleby

Forest Company specjalizuje się w usuwaniu podszytu pod liniami energetycznymi,wycinaniu samosiejek z nieużytków i działek, pod liniami wysokiego napięcia, karczowaniu krzaków, usuwaniu drzew, ścinaniu drzew przy drogach, wyrębu drzew przemysłowych.

Pozyskiwanie drewna

Pozyskiwanie drewna – proces produkcyjny, związany z wyrębem lasu lub plantacji drzew szybkorosnących, wyróbką i transportem sortymentów drzewnych oraz z pracami przygotowawczymi i zakończeniowymi.

W skład pozyskiwania wchodzą wszystkie czynności od przygotowania planu cięć poprzez prace zrębowe, transportowe aż po przekazanie drewna nabywcy. Pozyskiwanie drewna jest więc procesem produkcyjnym silnie związanym z gospodarką leśną, której celem jest wyhodowanie zdrowych, dobrych i zasobnych drzewostanów.

Zagospodarowanie terenów leśnych

Zagospodarowanie lasu jest to działalność zmierzająca do unormowania i usystematyzowania w miejscu oraz czasie czynności gospodarczych w lesie w sposób umożliwiający trwałe zaspokajanie potrzeb społeczeństwa, w tym głównie w zakresie surowców drzewnych, z uwzględnieniem ochronnej roli lasu.
Wykonujemy grodzenia upraw leśnych przed zwierzyną (siatkami leśnymi o różnej wysokości i gęstości)

Indywidualne zabezpieczenie drzewek przed zwierzyną, palikowanie modrzewia
pakułowanie jodły, smarowanie repelentami pędu głównego sosny, buka, dębu i innych.

Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne. Próbne poszukiwania owadów w ściółce. Wykonywanie oprysków chemicznych przeciw chwastom i szkodnikom specjalistycznymi herbicydami i pestycydami. Budowa urządzeń infrastruktury leśnej: miejsca rekreacji, schrony, ławki paśniki dla zwierzyny, lizawki ambony myśliwskie, zwyżki tablice informacyjne, znaki,mostki, kładki, umacnianie przyczółków, udrażnianie rowów melioracyjnych.